Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego

197 km dróg powiatowych o nawierzchni twardej jest objęte zimowym utrzymaniem.

Na mocy zawartego porozumienia z UM w Szydłowcu, w zamian za zimowe utrzymanie ulic miejskich leżących w ciągach dróg powiatowych,  ZDP utrzymuje niektóre drogi gminne przebiegające przez  m. Łazy, Ciechostowice, Hucisko oraz Zastronie.

ZDP prowadzi akcję zimowym systemem interwencyjnym tj. na skutek interwencji z zewnątrz, a w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych w sposób ciągły, aż do zapewnienia w miarę bezpiecznych warunków dla ruchu drogowego.

W okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych są pełnione przez pracowników ZDP dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg.

Dyżury są pełnione w siedzibie ZDP w Szydłowcu, ul. Kolejowa 78 w dni robocze oraz dni wolne od pracy, niedziele i święta w godzinach od 7 – 19 tel. 48 617 58 61

Wymagania poszczególnych standardów utrzymania  zimowego przyjęte są z  zarządzenia nr 46 MTiGM z 1994 r. w sprawie standardów utrzymania dróg publicznych. Zarządzenie to wprowadziło 6 standardów, określając dla każdego z nich minimalny stan utrzymania nawierzchni drogi oraz dopuszczalne odstępstwa od momentu stwierdzenia występowania zjawisk atmosferycznych i po ustaniu opadów śniegu.

Na sieci dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem przyjęto standard V i VI jako obowiązujący w w/w sezonach zimowych.

STANDARDY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG
ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SZYDŁOWCU

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Zwalczanie śliskości – jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny – 16 godz.,

- zajeżdżony – występuje,

- nabój śnieżny – występuje,

- zaspy – do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

gołoledź  - 8 godz.

śliskość pośniegowa – 10 godz.

VI

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZDP.

- luźny – występuje,

- zajeżdżony  - występuje,

- nabój śnieżny – występuje,

- zaspy – występują do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godz.

 

Stan nawierzchni drogowej w przypadku opadów śniegu :

śnieg luźny – nieusunięty lub niezagęszczony pod wpływem ruchu,

śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały po przejściu pługów śnieg zagęszczony, ale nie zlodowaciały,  

błoto pośniegowe – topniejący śnieg pod wpływem środków chemicznych,

nabój śnieżny – zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni,

Śliskość zimowa :

gołoledź – utworzenie się warstwy lodu do grubości 1 mm w warunkach ujemnej temperatury nawierzchni, przy temperaturze powietrza  od -6 do + 1 0C i względnej wilgotności powietrza większej od 85%,

lodowica – utworzenie się warstwy lodu o grubości nawet kilku cm w przypadku dużej wilgotności i szybkiego obniżenia temperatury,

śliskość pośniegowa – przymarznięcie do nawierzchni ubitego śniegu,

szron – osad lodu powstały z kondensacji pary wodnej w temperaturze poniżej 0 0C

szadź – osad atmosferyczny powstający z zamarznięcia kropelek wody przy temperaturze nawierzchni około 0 0C.


Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu

Realizacja: IDcom.pl